Background
24.4.2021vinkit

Historiaa

Här­mä­län­ran­nan Asu­ka­syh­dis­tyk­sen lyhyehköä historiaa voi pitää jo me­nes­tys­ta­ri­nana. Tässä his­to­ria­kat­sauk­ses­sa pyrimme kertomaan mistä kaikki lähti ja mitä onkaan ta­pah­tu­nut. Toiminta on muo­dos­tu­nut niin mo­ni­nai­sek­si, että on pakko tyytyä tii­vis­tel­mään ja pää­koh­tiin.

Asu­ka­syh­dis­tys pe­rus­te­taan

En­sim­mäi­set ajatukset asu­ka­syh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­ses­ta virisivät vuoden 2013 tou­ko­kuus­sa, jolloin Jari Mattilan kutsumana jär­jes­tet­tiin Här­mä­län­ran­nan sii­vous­tal­koot. Saman vuoden syksyllä Skanskan asuk­kail­le Villa Här­mä­län­ran­nas­sa jär­jes­tä­mäs­sä työ­pa­jas­sa ajatus nousi selkeästi esiin. Hyvän eh­do­tuk­sen pohjalta pää­tet­tiin kutsua koolle perustava kokous.

Kokouksen kool­le­kut­su­ja­na toimi Jari Mattila. Ninan Keit­tiöl­le saapui 12 henkeä, alueen ta­lo­yh­tiöi­den hal­li­tuk­sen jäseniä ja yksi vuo­kra­ta­lo­jen isän­nöit­si­jä. Nämä al­le­kir­joit­ti­vat Här­mä­län­ran­nan Asu­ka­syh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mis­kir­jan. Kokouk­ses­sa laa­dit­tiin yh­dis­tyk­sen säännöt ja muo­dos­tet­tiin hallitus, johon pu­heen­joh­ta­jan lisäksi tuli 10 jäsentä. Pe­rus­ta­ja­jä­sen­ten määrä oli juuri sopiva, sillä toi­min­nan­tar­kas­ta­jan pestin jälkeen oli kaikille pe­rus­ta­ja­jä­se­nil­le saatu tehtävä.

Här­mä­län­ran­nan Asu­ka­syh­dis­tys mer­kit­tiin yh­dis­tys­re­kis­te­riin 2.1.2014. Hallitus aloitti työs­ken­te­lyn­sä 15.1.2014 toiminnan ja talouden suun­nit­te­lul­la. Tärkein tehtävä oli kutsua koolle en­sim­mäi­nen yleinen kokous.

Yh­dis­tyk­sen ke­vät­kokous pidettiin 4.3.2014. Här­mä­län­ran­nan asukkaat olivat löytäneet yh­dis­tyk­sen­sä, sillä kokouk­seen osal­lis­tui 43 henkeä, joista 17 oli jo jäseniä ja muutkin osal­lis­tu­jat liit­tyi­vät jäseniksi kokouk­ses­sa. Näin saatiin toiminta käyntiin vauhdilla.

Yh­dis­tyk­sen toiminta-alueeksi mää­ri­tel­tiin poh­joi­ses­sa Pyhäjärvi, idässä lei­rin­tä­alue, etelässä Nuo­lia­lan­tie ja lännessä Här­mä­lä­no­ja. Alue ei siis käsitä vain ra­ken­ta­mi­sel­la v. 2007 käyn­nis­ty­nyt­tä ran­tata­lo­jen seutua eikä 2000-luvun alussa ra­ken­net­tua Här­mä­län­saa­ren­ka­dun vartta vaan myös vanhempaa eteläistä reuna-asutusta.

Toimeen tar­tut­tiin

Heti alusta alkaen tär­keim­mät yh­teis­työ­kump­pa­nit olivat, ja ovat edelleen Tampereen kaupunki ja Skanska. Jäl­kim­mäi­nen on mah­dol­lis­ta­nut ja tukenut toi­min­taam­me, mutta on samalla saanut vas­ta­vuo­roi­ses­ti hyötyä yh­dis­tyk­ses­täm­me. Esim. Skanskan aloit­ta­mat koko perheen jou­lu­ta­pah­tu­mat siir­tyi­vät heti en­sim­mäi­se­nä toi­min­ta­vuon­na yh­dis­tyk­sen jär­jes­tet­tä­väk­si.

Tärkeää on ollut suhteiden luonti kaupungin eri tahojen kanssa. En­sim­mäi­se­nä keväänä käyn­nis­tet­tiin yhteistyö Tampereen puis­tois­ta vastaavan tuotannon kanssa. Se poiki heti rannan raivausta ri­su­kois­ta. Olemme myös saaneet luvat käyttää alueen aukioita ja puistoja sekä Här­mä­län­saar­ta ta­pah­tu­miim­me. Olemme myös osal­lis­tu­neet kon­kreet­ti­ses­ti­kin ke­hit­tä­mi­seen. Vuonna 2015 sii­vous­tal­koi­den yh­tey­des­sä teki yhdistys kä­ve­ly­tien penk­kei­neen Teh­taan­kal­lion­puis­toon. Kaupunki vain toimitti tar­ve­ai­neet.

Yhdistys on tehnyt lukuisia esityksiä kau­pun­gil­le aina lii­ken­ne­asiois­ta ui­ma­hal­liin. Tär­keim­piä yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta on kaupungin ym­pä­ris­tö­toi­mi, jonka kanssa on yh­teis­työs­sä suun­ni­tel­tu puistojen ja Här­mä­län­saa­ren hoitoa. Yh­dis­tyk­sem­me ta­voit­tee­na on ollut jo muutaman vuoden rannan kevyen lii­ken­teen väylän Pereen suuntaan, ui­ma­ran­nan ja ran­ta­puis­ton ra­ken­ta­mi­sen vauh­dit­ta­mi­nen. Tämä työ jatkuu edelleen ak­tii­vi­ses­ti.  Sataman alueelta saatiin kaupunki aitaamaan puistoa jär­jes­tyk­sen pa­ran­ta­mi­sek­si. Osaltaan myös yh­dis­tyk­sen ansioksi voidaan laskea alueen lii­ken­nöin­nin rau­hoit­tu­mi­nen ja sataman tur­val­li­suu­den pa­ra­ne­mi­nen, kun satamaan asen­net­tiin puomi.

Jotkut esitykset ovat vaatineet pit­kä­jän­tei­syyt­tä kuten Nuo­lia­lan­tiel­lä ns. Härmälän koulun vaa­ral­li­sen ris­teyk­sen pa­ran­ta­mi­nen. Hallitus teki asiasta esityksen kau­pun­gil­le. Lopulta parin vuoden työn jälkeen ris­teyk­seen saatiin lii­ken­ne­va­lot. Muita pienempiä lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta pa­ran­ta­via uu­dis­tuk­sia on saatu to­teu­tet­tua mm. py­sä­köin­ti­jär­jes­te­ly­jen, lii­ken­ne­merk­kien ja suo­ja­tei­den osalta.

Ta­pah­tu­mia vuoden ympäri

Yh­dis­tyk­sen toimintaa on olen­nai­ses­ti hel­pot­ta­nut piipun juurella oleva Verstas, joka on entisen Len­to­ko­ne­teh­taan läm­pö­voi­ma­las­ta sa­nee­rat­tu kerhotila. Al­ku­vuo­det sen käytön mah­dol­lis­ti yh­dis­tyk­sel­le Skanska. Vuonna 2018 Verstas siirtyi Tampereen Seu­ra­kun­tayh­ty­män omis­tuk­seen ja Eteläisen seu­ra­kun­nan hal­lin­taan. Mittavan remontin myöstä Verstas on entistä laa­duk­kaam­pa­na edelleen yh­dis­tyk­sem­me käytössä ja mm. alueen asuk­kai­den vuo­krat­ta­vis­sa.

Vers­taal­la on jär­jes­tet­ty paitsi kokouksia myös erilaisia ta­pah­tu­mia ympäri vuoden.  Jo pitkään siellä on jär­jes­tet­ty mer­kit­tä­vien hen­ki­löi­den no­ja­tuo­li­vie­rai­lu­ja. Muitakin kiin­nos­ta­via tee­ma­ta­pah­tu­mia on jär­jes­tet­ty lap­sia­kaan unoh­ta­mat­ta.

Alussa mainitut per­he­jou­lut Vers­taal­la ovat jo va­kiin­tu­neet odo­tet­tui­na ta­pah­tu­mi­na. Uudempana ylei­sön­suo­sik­ki­na on yhdessä Eteläisen seu­ra­kun­nan kanssa jär­jes­tet­ty Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut, jonka ylei­sö­mää­rä koettelee Verstaan rajoja. Yh­dis­tyk­sen pik­ku­jou­lu onkin jo siirtynyt Villa Här­mä­län­ran­taan, joka tarjoaa riittävät tilat. Vuoden 2018 uutena jou­lun­ajan ta­pah­tu­ma­na jär­jes­tet­tiin Si­su­nau­kiol­la Joulutori. Näh­tä­väk­si jää löytääkö se paikkansa jou­lu­na­lus­ta­pah­tu­ma­na.

Suomi 100 -ta­pah­tu­ma­na Vers­taal­la jär­jes­tet­tiin His­to­ria­viik­ko mar­ras­kuun 2017 lopulla. 9-päivänen tapahtuma sisälsi Har­mä­län­ran­nan his­to­rias­ta kertovan näyttelyn ja useita ylei­sö­luen­to­ja. Viikko keräsi yli 300 kävijää.

Ju­han­nuk­sen kok­ko­juh­la on jo jäänyt taakse. Se keräsi aina parisataa kävijää. Sen korvaa uutena Elotulet, joka jatkaa Här­mä­län­ran­nan Ve­net­sia­lais­ten pe­rin­net­tä. Muita ul­ko­ta­pah­tu­mia on ollut jo vuodesta 2015 jär­jes­tet­ty Här­mä­län­saa­ri Soi. Tämä yhdessä Eteläisen seu­ra­kun­nan kanssa jär­jes­tet­ty tilaisuus avaa aina toukokuun lopussa ke­sä­kau­den. Elokuun lopulla yhdistys on jär­jes­tä­nyt ke­sä­ret­ken mm. Py­hä­jär­vel­lä Vii­kin­saa­ren Ke­sä­teat­te­riin ja Laukon Kartanoon. Bus­si­mat­kal­la käytiin v. 2018 Keski-Suomessa. Samana vuonna yhdistys tarjosi puis­to­jum­pan. Sa­ta­kun­nan Len­nos­tos­sa­kin käytiin bus­si­las­til­li­sen voimin vie­rai­lul­la.

Keväiset sii­vous­tal­koot ovat edel­leen­kin yh­dis­tyk­sen ”lip­pu­lai­va” Niissä toteutuu yhdessä tekeminen par­haim­mas­sa mah­dol­li­ses­sa muodossa. Tou­ko­kui­se­na lau­an­tai­na on siivottu yli 10 hehtaarin alue Nuo­lia­lan­ties­tä Här­mä­län­saa­reen. Väkimäärä on koko ajan li­sään­ty­nyt ja 100 osal­lis­tu­jan raja on jo lähellä.

Yh­dis­tyk­sen ti­lai­suuk­siin on parina viime vuonna osal­lis­tut­tu n. 1500 hengen molemmin puolin.

Julkaisut ja tiedotus

Asu­ka­syh­dis­tys on to­teut­ta­nut kahdesti (2016 ja 2018) esitteen, joka on jaettu koko Här­mä­län­ran­nan alueelle. Tällä on lisätty paitsi tun­net­ta­vuut­ta, myös saatu mai­nos­myyn­nil­lä tuettua yh­dis­tyk­sen taloutta.

Alusta asti tie­dot­ta­mi­nen on koettu tärkeäksi. Jäsenille tie­do­te­taan tiiviisti pääosin säh­kö­pos­til­la. Sen lisäksi ko­ti­si­vuil­lem­me, Face­boo­kiin ja Ins­ta­gra­miin on nimetty vas­tuu­na­lai­set päi­vit­tä­jät.

Tieto alueen ke­hit­ty­mi­ses­tä ja on­gel­mis­ta­kin kulkee lukuisten kevät- ja syys­kokous­ten vie­rai­li­joi­den avulla. Näitä ovat olleet por­mes­ta­ri, useat apu­lais­por­mes­ta­rit ja muut kaupungin vir­ka­mie­het. Lii­ken­neil­lat ja esim. vierailu Ta­ras­ten­jär­ven hyö­ty­voi­ma­lai­tok­ses­sa ovat olleet yh­dis­tyk­sen in­for­ma­tii­vis­ta toimintaa.

Jä­sen­mää­rä nousee – hallitus on ak­tii­vi­nen

Jä­sen­mää­rä lähti heti pe­rus­ta­mi­sen jälkeen ripeään nousuun. En­sim­mäi­sen vajaan toi­min­ta­vuo­den aikana liittyi yh­dis­tyk­seen n. 100 henkeä. Vuoden 2016 alussa ylittyi 200 raja. Seuraava sataluku ylittyi v. 2018 ja nyt jä­sen­mää­rä on n. 350. Jäseninä on myös jo 19 ta­lo­yh­tiö­tä. Näidenkin kanssa yh­tey­den­pi­to on sään­nöl­lis­tä ja hal­lin­nol­lis­ta toimintaa tukevaa.

Hal­li­tuk­sen toiminta on ak­tii­vis­ta ja kokouksia on 10-11 vuodessa. Pe­rus­ta­ja­jä­se­nis­tä on mukana hal­li­tus­toi­min­nas­sa vielä n. puolet. Hal­li­tuk­sen jä­se­nyy­den vaih­dok­set tuovat kuitenkin aina uusia tuulia toi­min­taan.

Eikä pidä unohtaa:

Ak­tii­vi­set jäsenet ovat yh­dis­tyk­sen voimavara!

(Jorma Moisio)

Tästä alkaa artikkelisi varsinainen sisältö. Turhaksi käyvät elementit saat poistettua vasemman sivupalstan elementit-listauksesta. Donec molestie massa sit amet convallis dapibus. Curabitur tincidunt a odio nec laoreet. Proin id nisi nisl. Nulla ac tortor interdum, volutpat orci a, pulvinar libero. Duis sed posuere libero. Nulla hendrerit tempus varius. Proin viverra facilisis enim, ut hendrerit dolor. Nulla est tortor, luctus ut imperdiet a, luctus ac turpis. Suspendisse potenti. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Alaot­si­koil­la pystyt jä­sen­tä­mään si­säl­töä­si

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ex tellus, lacinia non rutrum sed, dignissim quis velit. Cras in ligula quis magna imperdiet hendrerit. Ut odio orci, facilisis eget diam ac, porttitor commodo nisi. Praesent purus magna, hendrerit et convallis sed, semper quis dui. Nullam fermentum porta ornare. Maecenas et est facilisis, lacinia ex sit amet, tincidunt turpis. Fusce consectetur accumsan sollicitudin. Maecenas finibus vestibulum pretium.Suspendisse a velit lacus. Curabitur urna nibh, aliquet sed iaculis id, aliquam ut augue. Donec id eros a ex fermentum suscipit a eu velit. Suspendisse potenti. Pellentesque porta nunc id bibendum rhoncus. Vestibulum tempor dapibus erat, sit amet malesuada nisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
“You can always edit a bad page. You can’t edit a blank page.”

- Jodi Picoult
Praesent ut quam velit. Praesent lacus felis, semper id libero non, scelerisque lobortis arcu. Cras viverra eros odio, ut gravida nisl viverra vel. Curabitur congue dui in dui molestie scelerisque. Maecenas tincidunt faucibus tortor, pretium ultrices eros vehicula eu. Fusce cursus eros vel dui maximus, at interdum metus tincidunt. Pellentesque dignissim malesuada imperdiet. Vestibulum aliquet porttitor nisi, ac viverra nisl bibendum a. Vestibulum pharetra interdum mi, vel suscipit dui aliquam vitae.
svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiPz4KPCEtLSBHZW5lcmF0b3I6IEFkb2JlIElsbHVzdHJhdG9yIDIyLjEuMCwgU1ZHIEV4cG9ydCBQbHVnLUluIC4gU1ZHIFZlcnNpb246IDYuMDAgQnVpbGQgMCkgIC0tPgo8c3ZnIHZlcnNpb249IjEuMSIgaWQ9IkxheWVyXzEiIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIgeG1sbnM6eGxpbms9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkveGxpbmsiIHg9IjBweCIgeT0iMHB4IgoJIHZpZXdCb3g9IjAgMCA2NSA2MC41IiBzdHlsZT0iZW5hYmxlLWJhY2tncm91bmQ6bmV3IDAgMCA2NSA2MC41OyIgeG1sOnNwYWNlPSJwcmVzZXJ2ZSI+CjxzdHlsZSB0eXBlPSJ0ZXh0L2NzcyI+Cgkuc3Qwe2ZpbGw6I0ZGRkZGRjt9Cgkuc3Qxe2ZpbGw6I0Q4RDhEODt9Cjwvc3R5bGU+CjxnPgoJPGc+CgkJPHBhdGggY2xhc3M9InN0MCIgZD0iTTQwLjgsNWwtNiwxLjRsLTQsMWgtMC4xTDE2LDEwLjlMMTUuMywxMWwtNy40LDEuN0M2LjYsMTMsNS42LDE0LDUuMywxNS4yYy0wLjEsMC40LTAuMSwwLjksMCwxLjN2MC4ydjAuMQoJCQlsMi44LDExLjl2MC4ybDAuOCwzLjVsMC4yLDAuOWwxLjcsNy40YzAuNCwxLjcsMi4yLDIuNyw0LDIuMmwzMi44LTcuOGMxLjQtMC4zLDIuNC0xLjQsMi42LTIuNmMwLjEtMC40LDAuMS0wLjgsMC0xLjJMNDQuOCw3LjIKCQkJQzQ0LjQsNS42LDQyLjYsNC42LDQwLjgsNXoiLz4KCQk8cGF0aCBjbGFzcz0ic3QwIiBkPSJNMTQuMiw0NmMtMi45LDAtNS40LTEuOS02LjEtNC42TDIuNCwxNy4zYy0wLjItMC45LTAuMi0xLjgsMC0yLjdjMC41LTIuMywyLjQtNC4xLDQuOC00LjdMNDAsMi4xCgkJCWMwLjUtMC4xLDEtMC4yLDEuNS0wLjJjMi45LDAsNS40LDEuOSw2LjEsNC42bDUuNywyNC4xYzAuMiwwLjgsMC4yLDEuNiwwLjEsMi40Yy0wLjUsMi40LTIuNCw0LjQtNC45LDVsLTMyLjgsNy44CgkJCUMxNS4yLDQ2LDE0LjcsNDYsMTQuMiw0NnogTTQxLjYsNC45Yy0wLjMsMC0wLjYsMC0wLjgsMC4xTDcuOSwxMi44Yy0xLjMsMC4zLTIuMywxLjMtMi42LDIuNWMtMC4xLDAuNS0wLjEsMC45LDAsMS4zTDExLDQwLjcKCQkJYzAuMywxLjQsMS42LDIuMywzLjIsMi4zYzAuMywwLDAuNiwwLDAuOC0wLjFsMzIuOC03LjhjMS4zLTAuMywyLjQtMS4zLDIuNi0yLjZjMC4xLTAuNCwwLjEtMC44LDAtMS4yTDQ0LjgsNy4yCgkJCUM0NC40LDUuOSw0My4xLDQuOSw0MS42LDQuOXoiLz4KCTwvZz4KCTxwYXRoIGNsYXNzPSJzdDEiIGQ9Ik00MC43LDQuOWwtNiwxLjRsLTQsMWgtMC4xTDE2LDEwLjdMMTUuMywxMWwtNy40LDEuN0M2LjYsMTMsNS42LDE0LDUuMywxNS4yYy0wLjEsMC40LTAuMSwwLjksMCwxLjN2MC4ydjAuMQoJCWwyLjgsMTEuOXYwLjJsMC44LDMuNWwwLjIsMC45bDEuNyw3LjRjMC40LDEuNywyLjIsMi43LDQsMi4ybDMyLjgtNy44YzEuNC0wLjMsMi40LTEuNCwyLjYtMi42YzAuMS0wLjQsMC4xLTAuOCwwLTEuMkw0NC43LDcuMgoJCUM0NC4zLDUuNSw0Mi42LDQuNSw0MC43LDQuOXoiLz4KCTxwb2x5Z29uIGNsYXNzPSJzdDAiIHBvaW50cz0iNDAuNiwxOC4xIDM0LjcsMTYuOCAyMi4yLDI2LjggMTUuMiwyNS4yIDEwLjQsMjQuMSAxNC4xLDM5LjUgNDgsMzEuNCA0NC4xLDE0LjkgNDIuMywxOC40IAkiLz4KPC9nPgo8Zz4KCTxnPgoJCTxwYXRoIGNsYXNzPSJzdDAiIGQ9Ik01NiwyNC44aC02LjJoLTQuMWgtMC4yaC0xNWgtMC43aC03LjZjLTEuNCwwLTIuNSwwLjctMy4xLDEuOGMtMC4yLDAuNC0wLjMsMC44LTAuMywxLjN2MC4ydjAuMXYxMi4ydjAuMgoJCQl2My42djF2Ny42YzAsMS43LDEuNSwzLjEsMy40LDMuMUg1NmMxLjQsMCwyLjYtMC44LDMuMS0xLjljMC4yLTAuNCwwLjMtMC44LDAuMy0xLjJWMjcuOUM1OS4zLDI2LjIsNTcuOCwyNC44LDU2LDI0Ljh6Ii8+CgkJPHBhdGggY2xhc3M9InN0MCIgZD0iTTU2LDU4LjhIMjIuMmMtMy41LDAtNi40LTIuNy02LjQtNi4xVjI3LjljMC0wLjksMC4yLTEuOCwwLjYtMi42YzEuMS0yLjEsMy4zLTMuNSw1LjctMy41SDU2CgkJCWMzLjUsMCw2LjQsMi43LDYuNCw2LjF2MjQuOGMwLDAuOC0wLjIsMS42LTAuNSwyLjRDNjAuOCw1Ny40LDU4LjUsNTguOCw1Niw1OC44eiBNMjIuMiwyNC44Yy0xLjMsMC0yLjUsMC43LTMuMSwxLjgKCQkJYy0wLjIsMC40LTAuMywwLjgtMC4zLDEuM3YyNC44YzAsMS43LDEuNSwzLjEsMy40LDMuMUg1NmMxLjQsMCwyLjYtMC44LDMuMS0xLjljMC4yLTAuNCwwLjItMC44LDAuMi0xLjJWMjcuOQoJCQljMC0xLjctMS41LTMuMS0zLjQtMy4xSDIyLjJ6Ii8+Cgk8L2c+Cgk8cGF0aCBjbGFzcz0ic3QxIiBkPSJNNTYsMjQuOGgtNi4yaC00LjFoLTAuMmgtMTVoLTAuN2gtNy42Yy0xLjQsMC0yLjUsMC43LTMuMSwxLjhjLTAuMiwwLjQtMC4zLDAuOC0wLjMsMS4zdjAuMnYwLjF2MTIuMnYwLjJ2My42CgkJdjF2Ny42YzAsMS43LDEuNSwzLjEsMy40LDMuMUg1NmMxLjQsMCwyLjYtMC44LDMuMS0xLjljMC4yLTAuNCwwLjMtMC44LDAuMy0xLjJWMjcuOUM1OS4zLDI2LjIsNTcuOCwyNC44LDU2LDI0Ljh6Ii8+Cgk8cG9seWdvbiBjbGFzcz0ic3QwIiBwb2ludHM9IjUyLjgsMzcuNSA0Ny4zLDM0LjkgMzIuOSw0MS44IDI2LjUsMzguNiAyMiwzNi41IDIyLDUyLjIgNTYuOSw1Mi4yIDU2LjksMzUuMiA1NC40LDM4LjMgCSIvPgo8L2c+Cjwvc3ZnPgo=

Jorma Moisio

Tähän voit lisätä oman esittelysi. Voit myös halutessasi piilottaa kirjoittajan tiedot asetuksista.

Ota yhteyttä

harmalanranta@gmail.com

Hallitus

V. 2022

Timo Hallamaa, pj.

Jorma Moisio 

Riitta Aallos

Airi Karjalainen

Carita Ketonen

Jari Mattila

Jussi Mäkinen

Pekka Mäkinen

Pentti Mätäsniemi