1619421045835_Muraali%202.jpg-me
24.4.2021

Här­mä­län­ran­nan Asu­ka­syh­dis­tyk­sen lyhyehköä historiaa voi pitää jo me­nes­tys­ta­ri­nana. Tässä his­to­ria­kat­sauk­ses­sa pyrimme kertomaan mistä kaikki lähti ja mitä onkaan ta­pah­tu­nut. Toiminta on muo­dos­tu­nut niin mo­ni­nai­sek­si, että on pakko tyytyä tii­vis­tel­mään ja pää­koh­tiin.

Asu­ka­syh­dis­tys pe­rus­te­taan

En­sim­mäi­set ajatukset asu­ka­syh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­ses­ta virisivät vuoden 2013 tou­ko­kuus­sa, jolloin Jari Mattilan kutsumana jär­jes­tet­tiin Här­mä­län­ran­nan sii­vous­tal­koot. Saman vuoden syksyllä Skanskan asuk­kail­le Villa Här­mä­län­ran­nas­sa jär­jes­tä­mäs­sä työ­pa­jas­sa ajatus nousi selkeästi esiin. Hyvän eh­do­tuk­sen pohjalta pää­tet­tiin kutsua koolle perustava kokous.

Kokouksen kool­le­kut­su­ja­na toimi Jari Mattila. Ninan Keit­tiöl­le saapui 12 henkeä, alueen ta­lo­yh­tiöi­den hal­li­tuk­sen jäseniä ja yksi vuo­kra­ta­lo­jen isän­nöit­si­jä. Nämä al­le­kir­joit­ti­vat Här­mä­län­ran­nan Asu­ka­syh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mis­kir­jan. Kokouk­ses­sa laa­dit­tiin yh­dis­tyk­sen säännöt ja muo­dos­tet­tiin hallitus, johon pu­heen­joh­ta­jan lisäksi tuli 10 jäsentä. Pe­rus­ta­ja­jä­sen­ten määrä oli juuri sopiva, sillä toi­min­nan­tar­kas­ta­jan pestin jälkeen oli kaikille pe­rus­ta­ja­jä­se­nil­le saatu tehtävä.

Här­mä­län­ran­nan Asu­ka­syh­dis­tys mer­kit­tiin yh­dis­tys­re­kis­te­riin 2.1.2014. Hallitus aloitti työs­ken­te­lyn­sä 15.1.2014 toiminnan ja talouden suun­nit­te­lul­la. Tärkein tehtävä oli kutsua koolle en­sim­mäi­nen yleinen kokous.

Yh­dis­tyk­sen ke­vät­kokous pidettiin 4.3.2014. Här­mä­län­ran­nan asukkaat olivat löytäneet yh­dis­tyk­sen­sä, sillä kokouk­seen osal­lis­tui 43 henkeä, joista 17 oli jo jäseniä ja muutkin osal­lis­tu­jat liit­tyi­vät jäseniksi kokouk­ses­sa. Näin saatiin toiminta käyntiin vauhdilla.

Yh­dis­tyk­sen toiminta-alueeksi mää­ri­tel­tiin poh­joi­ses­sa Pyhäjärvi, idässä lei­rin­tä­alue, etelässä Nuo­lia­lan­tie ja lännessä Här­mä­lä­no­ja. Alue ei siis käsitä vain ra­ken­ta­mi­sel­la v. 2007 käyn­nis­ty­nyt­tä ran­tata­lo­jen seutua eikä 2000-luvun alussa ra­ken­net­tua Här­mä­län­saa­ren­ka­dun vartta vaan myös vanhempaa eteläistä reuna-asutusta.

Toimeen tar­tut­tiin

Heti alusta alkaen tär­keim­mät yh­teis­työ­kump­pa­nit olivat, ja ovat edelleen Tampereen kaupunki ja Skanska. Jäl­kim­mäi­nen on mah­dol­lis­ta­nut ja tukenut toi­min­taam­me, mutta on samalla saanut vas­ta­vuo­roi­ses­ti hyötyä yh­dis­tyk­ses­täm­me. Esim. Skanskan aloit­ta­mat koko perheen jou­lu­ta­pah­tu­mat siir­tyi­vät heti en­sim­mäi­se­nä toi­min­ta­vuon­na yh­dis­tyk­sen jär­jes­tet­tä­väk­si.

Tärkeää on ollut suhteiden luonti kaupungin eri tahojen kanssa. En­sim­mäi­se­nä keväänä käyn­nis­tet­tiin yhteistyö Tampereen puis­tois­ta vastaavan tuotannon kanssa. Se poiki heti rannan raivausta ri­su­kois­ta. Olemme myös saaneet luvat käyttää alueen aukioita ja puistoja sekä Här­mä­län­saar­ta ta­pah­tu­miim­me. Olemme myös osal­lis­tu­neet kon­kreet­ti­ses­ti­kin ke­hit­tä­mi­seen. Vuonna 2015 sii­vous­tal­koi­den yh­tey­des­sä teki yhdistys kä­ve­ly­tien penk­kei­neen Teh­taan­kal­lion­puis­toon. Kaupunki vain toimitti tar­ve­ai­neet.

Yhdistys on tehnyt lukuisia esityksiä kau­pun­gil­le aina lii­ken­ne­asiois­ta ui­ma­hal­liin. Tär­keim­piä yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta on kaupungin ym­pä­ris­tö­toi­mi, jonka kanssa on yh­teis­työs­sä suun­ni­tel­tu puistojen ja Här­mä­län­saa­ren hoitoa. Yh­dis­tyk­sem­me ta­voit­tee­na on ollut jo muutaman vuoden rannan kevyen lii­ken­teen väylän Pereen suuntaan, ui­ma­ran­nan ja ran­ta­puis­ton ra­ken­ta­mi­sen vauh­dit­ta­mi­nen. Tämä työ jatkuu edelleen ak­tii­vi­ses­ti.  Sataman alueelta saatiin kaupunki aitaamaan puistoa jär­jes­tyk­sen pa­ran­ta­mi­sek­si. Osaltaan myös yh­dis­tyk­sen ansioksi voidaan laskea alueen lii­ken­nöin­nin rau­hoit­tu­mi­nen ja sataman tur­val­li­suu­den pa­ra­ne­mi­nen, kun satamaan asen­net­tiin puomi.

Jotkut esitykset ovat vaatineet pit­kä­jän­tei­syyt­tä kuten Nuo­lia­lan­tiel­lä ns. Härmälän koulun vaa­ral­li­sen ris­teyk­sen pa­ran­ta­mi­nen. Hallitus teki asiasta esityksen kau­pun­gil­le. Lopulta parin vuoden työn jälkeen ris­teyk­seen saatiin lii­ken­ne­va­lot. Muita pienempiä lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta pa­ran­ta­via uu­dis­tuk­sia on saatu to­teu­tet­tua mm. py­sä­köin­ti­jär­jes­te­ly­jen, lii­ken­ne­merk­kien ja suo­ja­tei­den osalta.

Ta­pah­tu­mia vuoden ympäri

Yh­dis­tyk­sen toimintaa on olen­nai­ses­ti hel­pot­ta­nut piipun juurella oleva Verstas, joka on entisen Len­to­ko­ne­teh­taan läm­pö­voi­ma­las­ta sa­nee­rat­tu kerhotila. Al­ku­vuo­det sen käytön mah­dol­lis­ti yh­dis­tyk­sel­le Skanska. Vuonna 2018 Verstas siirtyi Tampereen Seu­ra­kun­tayh­ty­män omis­tuk­seen ja Eteläisen seu­ra­kun­nan hal­lin­taan. Mittavan remontin myöstä Verstas on entistä laa­duk­kaam­pa­na edelleen yh­dis­tyk­sem­me käytössä ja mm. alueen asuk­kai­den vuo­krat­ta­vis­sa.

Vers­taal­la on jär­jes­tet­ty paitsi kokouksia myös erilaisia ta­pah­tu­mia ympäri vuoden.  Jo pitkään siellä on jär­jes­tet­ty mer­kit­tä­vien hen­ki­löi­den no­ja­tuo­li­vie­rai­lu­ja. Muitakin kiin­nos­ta­via tee­ma­ta­pah­tu­mia on jär­jes­tet­ty lap­sia­kaan unoh­ta­mat­ta.

Alussa mainitut per­he­jou­lut Vers­taal­la ovat jo va­kiin­tu­neet odo­tet­tui­na ta­pah­tu­mi­na. Uudempana ylei­sön­suo­sik­ki­na on yhdessä Eteläisen seu­ra­kun­nan kanssa jär­jes­tet­ty Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut, jonka ylei­sö­mää­rä koettelee Verstaan rajoja. Yh­dis­tyk­sen pik­ku­jou­lu onkin jo siirtynyt Villa Här­mä­län­ran­taan, joka tarjoaa riittävät tilat. Vuoden 2018 uutena jou­lun­ajan ta­pah­tu­ma­na jär­jes­tet­tiin Si­su­nau­kiol­la Joulutori. Näh­tä­väk­si jää löytääkö se paikkansa jou­lu­na­lus­ta­pah­tu­ma­na.

Suomi 100 -ta­pah­tu­ma­na Vers­taal­la jär­jes­tet­tiin His­to­ria­viik­ko mar­ras­kuun 2017 lopulla. 9-päivänen tapahtuma sisälsi Har­mä­län­ran­nan his­to­rias­ta kertovan näyttelyn ja useita ylei­sö­luen­to­ja. Viikko keräsi yli 300 kävijää.

Ju­han­nuk­sen kok­ko­juh­la on jo jäänyt taakse. Se keräsi aina parisataa kävijää. Sen korvaa uutena Elotulet, joka jatkaa Här­mä­län­ran­nan Ve­net­sia­lais­ten pe­rin­net­tä. Muita ul­ko­ta­pah­tu­mia on ollut jo vuodesta 2015 jär­jes­tet­ty Här­mä­län­saa­ri Soi. Tämä yhdessä Eteläisen seu­ra­kun­nan kanssa jär­jes­tet­ty tilaisuus avaa aina toukokuun lopussa ke­sä­kau­den. Elokuun lopulla yhdistys on jär­jes­tä­nyt ke­sä­ret­ken mm. Py­hä­jär­vel­lä Vii­kin­saa­ren Ke­sä­teat­te­riin ja Laukon Kartanoon. Bus­si­mat­kal­la käytiin v. 2018 Keski-Suomessa. Samana vuonna yhdistys tarjosi puis­to­jum­pan. Sa­ta­kun­nan Len­nos­tos­sa­kin käytiin bus­si­las­til­li­sen voimin vie­rai­lul­la.

Keväiset sii­vous­tal­koot ovat edel­leen­kin yh­dis­tyk­sen ”lip­pu­lai­va” Niissä toteutuu yhdessä tekeminen par­haim­mas­sa mah­dol­li­ses­sa muodossa. Tou­ko­kui­se­na lau­an­tai­na on siivottu yli 10 hehtaarin alue Nuo­lia­lan­ties­tä Här­mä­län­saa­reen. Väkimäärä on koko ajan li­sään­ty­nyt ja 100 osal­lis­tu­jan raja on jo lähellä.

Yh­dis­tyk­sen ti­lai­suuk­siin on parina viime vuonna osal­lis­tut­tu n. 1500 hengen molemmin puolin.

Julkaisut ja tiedotus

Asu­ka­syh­dis­tys on to­teut­ta­nut kahdesti (2016 ja 2018) esitteen, joka on jaettu koko Här­mä­län­ran­nan alueelle. Tällä on lisätty paitsi tun­net­ta­vuut­ta, myös saatu mai­nos­myyn­nil­lä tuettua yh­dis­tyk­sen taloutta.

Alusta asti tie­dot­ta­mi­nen on koettu tärkeäksi. Jäsenille tie­do­te­taan tiiviisti pääosin säh­kö­pos­til­la. Sen lisäksi ko­ti­si­vuil­lem­me, Face­boo­kiin ja Ins­ta­gra­miin on nimetty vas­tuu­na­lai­set päi­vit­tä­jät.

Tieto alueen ke­hit­ty­mi­ses­tä ja on­gel­mis­ta­kin kulkee lukuisten kevät- ja syys­kokous­ten vie­rai­li­joi­den avulla. Näitä ovat olleet por­mes­ta­ri, useat apu­lais­por­mes­ta­rit ja muut kaupungin vir­ka­mie­het. Lii­ken­neil­lat ja esim. vierailu Ta­ras­ten­jär­ven hyö­ty­voi­ma­lai­tok­ses­sa ovat olleet yh­dis­tyk­sen in­for­ma­tii­vis­ta toimintaa.

Jä­sen­mää­rä nousee – hallitus on ak­tii­vi­nen

Jä­sen­mää­rä lähti heti pe­rus­ta­mi­sen jälkeen ripeään nousuun. En­sim­mäi­sen vajaan toi­min­ta­vuo­den aikana liittyi yh­dis­tyk­seen n. 100 henkeä. Vuoden 2016 alussa ylittyi 200 raja. Seuraava sataluku ylittyi v. 2018 ja nyt jä­sen­mää­rä on n. 350. Jäseninä on myös jo 19 ta­lo­yh­tiö­tä. Näidenkin kanssa yh­tey­den­pi­to on sään­nöl­lis­tä ja hal­lin­nol­lis­ta toimintaa tukevaa.

Hal­li­tuk­sen toiminta on ak­tii­vis­ta ja kokouksia on 10-11 vuodessa. Pe­rus­ta­ja­jä­se­nis­tä on mukana hal­li­tus­toi­min­nas­sa vielä n. puolet. Hal­li­tuk­sen jä­se­nyy­den vaih­dok­set tuovat kuitenkin aina uusia tuulia toi­min­taan.

Eikä pidä unohtaa:

Ak­tii­vi­set jäsenet ovat yh­dis­tyk­sen voimavara!

(Jorma Moisio)

Ota yhteyttä

harmalanranta@gmail.com

Hallitus

V. 2022

Timo Hallamaa, pj.

Liisa Lehtola

Jorma Moisio 

Riitta Aallos

Airi Karjalainen

Carita Ketonen

Jari Mattila

Jussi Mäkinen

Pekka Mäkinen

Pentti Mätäsniemi